1. OOP Basic

1.1. Object Paradigm

 • Model world as objects that interacts with each other

class

Templates for objects.

objects

Instances of a class.

method

Function inside the class.

property
attribute
field

Variable inside the class. Also known as “Properties” or “Attributes”

1.2. Classes

 • Capitalized CamelCase name convention

 • Classes are templates for objects

Listing 1.36. Defining class. Classes should have capitalized name
class Iris:
  pass
Listing 1.37. Classes should have CamelCase names
class IrisSetosa:
  pass

1.2.1. Classes vs Instances

 • Instances are also known as Objects

 • Two newlines between class and code

 • snake_case names

../_images/blueprint.png

Figure 1.21. Intuition definition: Class is a blueprint, instances are homes made from this plan. Image source: [ImgFre19]

Listing 1.38. One class and one instance
class Iris:
  pass


flower = Iris()
Listing 1.39. One class and three instances
class Iris:
  pass


setosa = Iris()
versicolor = Iris()
virginica = Iris()
Listing 1.40. Three classes and three instances
class Setosa:
  pass

class Versicolor:
  pass

class Virginica:
  pass


iris_setosa = Setosa()
iris_versicolor = Versicolor()
iris_virginica = Virginica()

1.3. Fields

 • Fields are also known as “Properties” or “Attributes”

 • snake_case name convention

 • Fields are defined in __init__() method

 • Fields store information for instances

Listing 1.41. Classes can have multiple fields. All fields should be initialized in __init__() method.
class Iris:
  def __init__(self):
    self.sepal_length = 5.1
    self.sepal_width = 3.5
    self.petal_length = 1.4
    self.petal_width = 0.2
    self.species = 'setosa'


flower = Iris()

print(flower.sepal_length) # 5.1
print(flower.sepal_width)  # 3.5
print(flower.species)    # 'setosa'

1.4. Initializer Method

 • __init__() is not a constructor!

 • It’s a first method run after object is initiated

 • All classes has default __init__()

 • Initialize all fields only in __init__

Listing 1.42. Class initialization
class Iris:
  def __init__(self, species):
    self.species = species


setosa = Iris(species='setosa')
print(setosa.species)
# setosa

virginica = Iris('virginica')
print(virginica.species)
# virginica

versicolor = Iris()
# TypeError: __init__() missing 1 required positional argument: 'species'
Listing 1.43. Method argument with default value
class Iris:
  def __init__(self, species=None):
    self.species = species


setosa = Iris(species='setosa')
print(setosa.species)
# setosa

virginica = Iris('virginica')
print(virginica.species)
# virginica

versicolor = Iris()
# None

1.5. Methods

 • Methods are functions in the class

 • First argument is always instance (self)

 • While calling function you never pass self

1.5.1. Simple Methods

Listing 1.44. Simple Methods
class Iris:
  def __init__(self):
    self.species = 'setosa'

  def latin_name(self):
    print(f'Latin name is: Iris setosa')


flower = Iris()
flower.latin_name()
# Latin name is: Iris setosa

1.5.2. Methods accessing fields

Listing 1.45. Methods accessing fields
class Iris:
  def __init__(self):
    self.species = 'setosa'

  def latin_name(self):
    print(f'Latin name is: Iris {self.species}')


flower = Iris()
flower.latin_name()
# Latin name is: Iris setosa

1.5.3. Methods with argument

Listing 1.46. Methods with arguments
class Iris:
  def latin_name(self, species):
    print(f'Iris {species}')


flower = Iris()

flower.latin_name(species='setosa') # Iris setosa
flower.latin_name('setosa')     # Iris setosa
flower.latin_name()         # TypeError: latin_name() missing 1 required positional argument: 'species'

1.5.4. Methods with arguments with default value

Listing 1.47. Methods with default arguments
class Iris:
  def latin_name(self, species='unknown'):
    print(f'Iris {species}')


flower = Iris()

flower.latin_name(species='setosa') # Iris setosa
flower.latin_name('setosa')     # Iris setosa
flower.latin_name()         # Iris unknown

1.5.5. Methods calling other methods

Listing 1.48. Methods call other methods
class Iris:
  def __init__(self):
    self.sepal_length = 5.1
    self.sepal_width = 3.5
    self.petal_length = 1.4
    self.petal_width = 0.2
    self.species = 'setosa'

  def sepal_area(self):
    return self.sepal_length * self.sepal_width

  def petal_area(self):
    return self.petal_length * self.petal_width

  def total_area(self):
    area = self.sepal_area() + self.petal_area()
    print(f'Total area is: {area:.1f}')


flower = Iris()
flower.total_area()
# Total area is: 18.1

1.6. One class per file?

 • Osobne pliki - gdy klasy są duże

 • Jeden plik - gdy klasy są małe i czytelne

Listing 1.49. Classes and Objects
class Setosa:
  pass

class Versicolor:
  pass

class Virginica:
  pass


setosa = Setosa()
versicolor = Versicolor()
virginica = Virginica()

1.7. Assignments

1.7.1. Defining Classes

 • Filename: oop_iris.py

 • Lines of code to write: 15 lines

 • Estimated time of completion: 10 min

 1. Stwórz klasę Iris z polami:

  • sepal_length: float,

  • sepal_width: float,

  • petal_length: float,

  • petal_width: float,

  • species: str.

 2. Napisz metodę total() wyliczającą sumę dla pól numerycznych

 3. Napisz metodę average() wyliczającą średnią dla pól numerycznych

 4. Stwórz obiekt setosa z pomiarami:

  • sepal_length: 5.4

  • sepal_width: 3.9

  • petal_length: 1.3

  • petal_width: 0.4

 5. Wyświetl na ekranie nazwę gatunku oraz sumę i średnią z pomiarów.

1.7.2. Dragon (Part 1)

 • Filename: oop_dragon_1.py

 • Lines of code to write: 100 lines

 • Estimated time of completion: 75 min

 • Warning: Don’t delete code, assignment will be continued

../_images/dragon.gif

Figure 1.22. Firkraag dragon from game Baldur’s Gate II: Shadows of Amn

 1. Nie musisz trzymać się kolejności punktów i podpunktów w zadaniu

 2. Jeżeli konieczne jest wprowadzenie nowej metody, klasy lub pól to należy to zrobić

 3. Smok ma mieć:

  • nazwę

  • pozycję x na ekranie

  • pozycję y na ekranie

  • nazwę pliku tekstury, domyślnie img/dragon/alive.png

  • punkty życia, domyślnie losowy int z zakresu od 50 do 100

 4. Smok może:

  • być ustawiony w dowolne miejsce ekranu

  • zadawać komuś losowe obrażenia z przedziału od 5 do 20

  • otrzymywać obrażenia

  • być przesuwany o zadaną liczbę punktów w którymś z kierunków

 5. Przyjmij górny lewy róg ekranu za punkt (x=0, y=0)

  • idąc w prawo dodajesz x

  • idąc w lewo odejmujesz x

  • idąc w górę odejmujesz y

  • idąc w dół dodajesz y

 6. Przy każdym obrażeniu wypisz na ekranie nazwę smoka, ilość obrażeń i pozostałe punkty życia

 7. Nie można zadawać smokowi obrażeń, jeżeli już nie żyje

 8. Kiedy punkty życia smoka spadną do, lub poniżej zera:

  • ustaw status obiektu na dead

  • na ekranie ma pojawić się napis XXX is dead gdzie XXX to nazwa smoka

  • zmień nazwę pliku tekstury na img/dragon/dead.png

  • na ekranie pojawi się informacja ile złota smok wyrzucił (losowa 1-100)

  • na ekranie pojawi się informacja o pozycji gdzie smok zginął

 9. Przeprowadź grę:

  • Stwórz smoka w pozycji x=50, y=120 i nazwij go Wawelski

  • Ustaw nową pozycję na x=10, y=20

  • Przesuń smoka o 10 w lewo i 20 w dół

  • Przesuń smoka o 10 w lewo i 15 w prawo

  • Przesuń smoka o 15 w prawo i 5 w górę

  • Przesuń smoka o 5 w dół

  • Zadaj 10 obrażeń smokowi

  • Zadaj 5 obrażeń smokowi

  • Zadaj 3 obrażeń smokowi

  • Zadaj 2 obrażeń smokowi

  • Zadaj 15 obrażeń smokowi

  • Zadaj 25 obrażeń smokowi

  • Zadaj 75 obrażeń smokowi