8. Dobre praktyki programistyczne

Wprowadzenie do procesu produkcyjnego Firmy dobrych praktyk inżynierskich (ang. good engineering practice) ma na celu zapewnienie, że rezultaty uzyskiwane w wyniku zastosowanych metod produkcji są źródłem korzyści dla społeczeństwa oraz że rozwijane metody produkcji są finansowo opłacalne. Założenia te realizowane są m.in. poprzez:

 • wykorzystywanie współczesnej wiedzy poprzez zastosowanie teoretycznych i stosowanych zasad produkcji oprogramowania,
 • racjonalne wykorzystywanie zebranych informacji,
 • branie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji zgodnych z bezpieczeństwem i dobrem publicznym oraz natychmiastowe ujawnianie czynników mogących stwarzać zagrożenie,
 • unikanie, jeśli to tylko możliwe, mogących wystąpić konfliktów interesów i ujawnianie ich poszkodowanym stronom, jeśli istnieją,
 • uczciwe i realistyczne formułowanie stwierdzeń i oszacowań, opartych na dostępnych danych,
 • utrzymywanie i polepszanie kompetencji technicznych pracowników,
 • ciągły rozwój technologii oraz wiedzy dotyczącej poprawnego jej stosowania i konsekwencji z tego płynących,
 • podejmowanie zadań technologicznych przez pracowników tylko wtedy, gdy są wykwalifikowani poprzez szkolenia lub doświadczenie, lub po całkowitym ujawnieniu istotnych ograniczeń w ich umiejętnościach,
 • rzetelne określenie wymagań i oczekiwanych trudności (dokonanie analizy i rozwiązania problemów oraz wyrażenie ich na piśmie),
 • szukanie, oferowanie i akceptowanie szczerej i konstruktywnej krytyki pracy technicznej, w celu uznania i poprawienia błędów oraz słusznego przypisania wkładu w pracę innych osób,
 • niedopuszczanie się krzywdzenia innych osób, niszczenia ich mienia, reputacji lub szkodzenia ich posadzie, poprzez fałszywe lub złośliwe działanie,
 • wzajemne wspieranie się współpracowników w rozwoju zawodowym oraz pomoc w postępowaniu zgodnie z powyższymi normami etycznymi.