1. Amazon AWS

../../_images/cloud-amazon-services-01.png

Figure 1.8. Amazon AWS services overview

1.1. Produkty

1.1.1. Compute

Nazwa

Opis

Amazon EC2

Virtual Servers in the Cloud

Amazon EC2 Container Registry

Store and Retrieve Docker Images

Amazon EC2 Container Service

Run and Manage Docker Containers

Amazon Lightsail

Launch and Manage Virtual Private Servers

Amazon VPC

Isolated Cloud Resources

AWS Batch

Run Batch Jobs at Any Scale

AWS Elastic Beanstalk

Run and Manage Web Apps

AWS Lambda

Run Your Code in Response to Events

Auto Scaling

Automatic Elasticity

1.1.2. Storage

Nazwa

Opis

Amazon S3

Scalable Storage in the Cloud

Amazon EBS

Block Storage for EC2

Amazon Elastic File System

Managed File Storage for EC2

Amazon Glacier

Low-Cost Archive Storage in the Cloud

AWS Storage Gateway

Hybrid Storage Integration

AWS Snowball

Petabyte-scale Data Transport

AWS Snowball Edge

Petabyte-scale Data Transport with On-board Compute

AWS Snowmobile

Exabyte-scale Data Transport

1.1.3. Database

Nazwa

Opis

Amazon Aurora

High Performance Managed Relational Database

Amazon RDS

Managed Relational Database Service for MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, and MariaDB

Amazon DynamoDB

Managed NoSQL Database

Amazon ElastiCache

In-Memory Caching System

Amazon Redshift

Fast, Simple, Cost-Effective Data Warehousing

AWS Database Migration Service

Migrate Databases with Minimal Downtime

1.1.4. Networking

Nazwa

Opis

Amazon VPC

Isolated Cloud Resources

Amazon CloudFront

Global Content Delivery Network

Amazon Route 53

Scalable Domain Name System

AWS Direct Connect

Dedicated Network Connection to AWS

Elastic Load Balancing

High Scale Load Balancing

1.2. Regions

Code

Name

us-east-1

US East (N. Virginia)

us-east-2

US East (Ohio)

us-west-1

US West (N. California)

us-west-2

US West (Oregon)

ca-central-1

Canada (Central)

eu-west-1

EU (Ireland)

eu-central-1

EU (Frankfurt)

eu-west-2

EU (London)

ap-northeast-1

Asia Pacific (Tokyo)

ap-northeast-2

Asia Pacific (Seoul)

ap-southeast-1

Asia Pacific (Singapore)

ap-southeast-2

Asia Pacific (Sydney)

ap-south-1

Asia Pacific (Mumbai)

sa-east-1

South America (São Paulo)

1.3. AWS Command Line Interface (CLI)

 • Access Key

brew install awscli

aws configure
aws ecr get-login
docker login -u AWS -p [...] -e none https://624006931819.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com
docker build -t docker .
docker tag docker:latest 624006931819.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/docker:latest
docker push 624006931819.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/docker:latest
FROM ubuntu
RUN echo 'ehlo world'

1.4. Tworzenie aplikacji w oparciu o platformę Amazon AWS

 • Provisioning środowiska

 • Tworzenie aplikacji

 • Storage

 • Cache

 • Bazy danych

 • Zarządzanie hostami

 • Tworzenie reguł

1.5. Usługi w Amazon AWS

1.5.1. EC2

1.5.2. ELB - Elastic Load Ballancer

 • Czym jest ELB

 • Jak działa

 • Rodzaje Load Ballancerów

  • An Application Load Balancer makes routing decisions at the application layer (HTTP/HTTPS), supports path-based routing, and can route requests to one or more ports on each container instance in your cluster [Ama19b].

  ../../_images/architecture-application-load-ballancer.png

  Figure 1.9. Application Load Balancer [Ama19b]

  • A Classic Load Balancer makes routing decisions at either the transport layer (TCP/SSL) or the application layer (HTTP/HTTPS) [Ama19b].

   ../../_images/architecture-classic-load-ballancer.png

   Figure 1.10. Classic Load Balancer [Ama19b]

 • Application Load Ballancer

  • Application Load Balancers allow containers to use dynamic host port mapping (so that multiple tasks from the same service are allowed per container instance) [Ama19b].

  • Application Load Balancers support path-based routing and priority rules (so that multiple services can use the same listener port on a single Application Load Balancer) [Ama19b].

1.5.3. Amazon EC2 Container Service (ECS)

 • Pozwalają na uruchomienie kontenerów Docker na platformie Amazon EC2

1.5.4. Lambda

 • Uruchamianie funkcji w Cloud, bez konieczności stawiania środowiska

 • Obsługiwane języki programowania

1.6. Zadania

1.6.1. Lambda functions

Stwórz w Amazon AWS lambda function który wyświetli Ehlo World.

1.6.2. Korzystanie z Amazon AWS

 • Załóż konto na Amazon AWS

 • Stwórz wolumen danych

 • W panelu sterowania uruchom maszynę z poziomu Free Tier z Ubuntu LTS AMI z zamontowanym wolumenem

 • W konfiguracji sieciowej maszyny ustaw możliwość połączenia z maszyną na portach:

  • 80

  • 443

  • 8080

  • 9000

  • 8081

 • Jaki jest adres IP maszyny?

  • zewnętrzny

  • wewnętrzny

  • czym to się różni?

  • z którego korzystać?