SSH

Instalacja klienta

 1. Zainstaluj klient SSH

 2. Uruchom terminal (np. Git Bash)

 3. Sprawdź wersję SSH i wpisz w komórkę w arkuszu kalkulacyjnym

  $ ssh -V
  OpenSSH_8.1p1
  

Klucz Prywatny

 1. Pobierz klucz .pem podany przez prowadzącego i zapisz go na pulpicie jako szkolenie.pem

 2. Poniższe polecenie wykonaj tylko dla Linux albo macOS (dla Windows nie trzeba):

  $ chmod 400 ~/Desktop/szkolenie.pem
  

Konfiguracja SSH

 1. Edytuj plik ~/.ssh/config

  $ vim ~/.ssh/config
  
 2. Przejście do trybu edycji klawisz a

 3. Wpisz treść:

  Host aws
    Hostname <TWOJE-IP>
    User ubuntu
    Port 22
    IdentityFile ~/Desktop/szkolenie.pem
    ServerAliveInterval 240
  
 4. Zwróć uwagę na wcięcia

 5. W miejsce <TWOJE-IP> wpisz adres, który nadał Ci prowadzący

 6. Aby zapisać i wyjść wciśnij klawisz Esc a później :wq

Połączenie

 1. Połącz się do swojej maszyny w Cloud

  $ ssh aws
  Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 5.4.0-1029-aws x86_64)
  
   * Documentation: https://help.ubuntu.com
   * Management:   https://landscape.canonical.com
   * Support:    https://ubuntu.com/advantage
  
   System information as of Tue Dec 22 17:31:49 UTC 2020
  
   System load:           0.0
   Usage of /:            68.9% of 7.69GB
   Memory usage:           22%
   Swap usage:            0%
   Processes:            131
   Users logged in:         0
   IPv4 address for br-2e3914befcfc: 172.18.0.1
   IPv4 address for docker0:     172.17.0.1
   IPv4 address for eth0:      172.31.15.93
  
   * Introducing self-healing high availability clusters in MicroK8s.
    Simple, hardened, Kubernetes for production, from RaspberryPi to DC.
  
     https://microk8s.io/high-availability
  
  49 updates can be installed immediately.
  8 of these updates are security updates.
  To see these additional updates run: apt list --upgradable
  
  
  3 updates could not be installed automatically. For more details,
  see /var/log/unattended-upgrades/unattended-upgrades.log
  
  *** System restart required ***
  Last login: Tue Dec 22 08:51:57 2020 from 46.204.21.113
  ubuntu@ip-172-31-15-93:~$
  
 2. Sprawdź na jakiego użytkownika jesteś zalogowany/zalogowana

  $ whoami
  ubuntu