1. Lint (Static Code Analysis)

1.1. About SonarScanner

1.2. sonar.properties

 • sonar.properties in your repository main folder

Code 1.11. Minimal Sonar Project Properties
sonar.projectKey=MyProject
sonar.projectName=MyProject
sonar.projectVersion=1.0

sonar.sources=src/main/java
sonar.java.binaries=target/classes
sonar.java.source=9

1.3. Run SonarQube server

version: '3'

networks:
  ecosystem:
    driver: bridge

services:
  sonar:
    image: sonarqube
    restart: always
    ports:
      - "8300:9000"
    networks:
      - ecosystem

1.4. Assignments

1.4.1. Statyczna analiza kodu za pomocą SonarScanner i SonarQube

 1. Dla repozytorium https://github.com/AstroTech/ecosystem-example-java.git

 2. Zacznij budować za pomocą mvn clean install

 3. Wyniki upublicznij w SonarQube

 4. Build uzależnij od wyniku Quality Gates (plugin Sonar Quality Gates)

 5. Uruchom SonarQube za pomocą docker run -d --name sonarqube -p 9000:9000 sonarqube